Jelen adatkezelési tájékoztató célja a Lossonczy Anna egyéni vállalkozó (székhely: 1172 Budapest, VII. utca 11.; nyilvántartási szám: 52293308; nyilvántartását vezető szerv: Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY); adószám: 68818113-1-42), mint Adatkezelő ( a továbbiakban: Adatkezelő vagy szolgáltató) által kezelt, kapcsolatfelvétellel, marketing célú megkeresésekkel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, munkavállalónak nem minősülő külső személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl. szerződő fél) az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.


Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4. cikk alapján az alábbi jelentéssel bírnak:

 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Info. tv. 3. § 1. pont);
 2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Info. tv. 3. § 2. pont);
 3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (Info. tv. 3. § 3. pont);
 4. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról (Info. tv. 3. § 3c. pont);
 5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez (Info. tv. 3. § 7. pont);
 6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Info. tv. 3. § 9. pont);
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése (Info. tv. 3. § 10. pont);
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Info. tv. 3. § 11. pont);
 9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Info. tv. 3. § 12. pont);
 10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges (Info. tv. 3. § 13. pont);
 11. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján (Info. tv. 3. § 15. pont);
 12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése (Info. tv. 3. § 16. pont);
 13. adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége (Info. tv. 3. § 17. pont);
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel (Info. tv. 3. § 18. pont);
 15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek (Info. tv. 3. § 22. pont);
 16. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Info. tv. 3. § 26. pont).

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

2.1 MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK)


2.1.1 Az adatkezelés célja:

Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, a Hangszinező E.V. által nyújtott szolgáltatások leírásáról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezett rendezvényekről, kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás, megkeresések, illetve meghívó küldése postai úton, telefonon vagy elektronikus levelezés útján a hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt elérhetőségekre.


2.1.2 Az adatkezelés jogalapja:


Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

2.1.3 A kezelt személyes adatok köre:

Magánszemély esetén: név, lakcím, telefonszám, email cím, telefonszám.
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

2.1.4 Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig.

2.2 HÍRLEVÉL KÜLDÉS

2.2.1 Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő hírlevél (célzott reklámcélú küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az Adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, szolgáltatásairól vagy a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez az érintett az Adatkezelő papír alapú Marketing célú hozzájáruló nyilatkozatán aláírásával, elektronikus (honlap, mobil alkalmazás, webshop) megjelenő felületeken az Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „feliratkozás” gomb megnyomásával járul hozzá. Az elektronikus feliratkozás során az érintett felugró ablakban visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.


2.2.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

2.2.3 A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

2.2.4 Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik de legfeljebb 8 évig. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is biztosítja a hírlevél leiratkozási lehetőséget.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.


2.3 SZERZŐDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

2.3.1 Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális szerződő felekkel történő szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon az Adatkezelő tudomására jutott külső természetes személyek adatainak a kezelése:


2.3.2 Az adatkezelés jogalapja:

 A Rendelet 6. cikk b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását törvényi előírások teszik kötelezővé, az Infotv. 5.§ (1) b) alapján.


2.3.3 A kezelt személyes adatok köre:

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.


2.3.4 Adatkezelés időtartama:

Az érintettek személyes adatait, az Adatkezelő a szerződés teljesítésének évét követő nyolc évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli.

AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK

3.1 Adatkezelő:

Adatkezelőn azon egyéni vállalkozó értendő, akivel fennálló üzleti kapcsolat, szerződés teljesítésével összefüggésben az érintett személyes adatainak kezelése történik.

Lossonczy Anna egyéni vállalkozó

Cím: 1172 Budapest, VII. utca 11.
Nyilvántartási szám: 52293308
Nyilvántartását vezető szerv: Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY)
Adószám: 68818113-1-42
Telefonszám: +36-20-382-3366
e-mail: info@hangszinezo.hu


3.2 Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az Adatkezelő nyilvántartást vezet, mely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.


3.3 Adatok megismerésére jogosultak:

Az Adatkezelő részéről az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személy, illetve törvényi kötelezettségből adódó adattovábbítás címzettjei.

Az adattovábbítás címzettjeiről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, mely az Adatkezelő honlapján folyamatosan elérhető.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelések során megőrzi:

JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

5.1 Jogérvényesítés az Infotv. alapján

Az érintett az információs önrendelkezési jogával összefüggésben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; kérheti személyes adatainak helyesbítését; valamint a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – személyes adatainak törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve zárolását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:


Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


Az érintett az Infotv. 21.§ alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:


Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


5.2 Jogérvényesítés a Rendelet alapján

A fentieken túlmenően a Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:


Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


5.3 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.


5.4 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 (1) 391-1400 Honlap: http://www.naih.hu
Az érintett jogosult továbbá a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE:

A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órán belül – bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől a Ptk. szabályai szerint sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj akkor sem, ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

COOKIE KEZELÉS

A cookie (magyarul süti) a honlapok által az Ön számítógépére küldött és a számítógépének merevlemezén tárolt kis méretű szöveges adat. Ezt a böngésző programja tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik. Léteznek olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra meghívja ugyanazt a honlapot, mely lerakta azt a számítógépére. A cookie tartalmazza a webhely nevét, a cookie nevét és értékét, valamint az élettartamát. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngészője beállításainál változtathatja meg.

Bizonyos cookie-k használatára a weboldalaknak is szüksége van, legfőképp akkor, amikor Ön bejelentkezik a Szolgáltató weblapjára. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, cookie-kezelésre épülő funkciók nem fognak működni. Amennyiben Ön a böngészőjében a cookie-k fogadását engedélyezte, az a honlap által küldött cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, tiltsa le a cookie-k használatát a böngészőjében.

A Szolgáltató honlapján megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért az adatkezelő honlapjának böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ön számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát készíthessenek a honlap látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google a cookie-kat a partner weboldalakon, az alábbi linken olvashatja el. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen adatvédelmi tájékoztatóval az adatkezelő eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Adatkezelő a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatóját folyamatosan elérhetővé teszi a felhasználók számára a https://beszedfejlesztoklub.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ oldalon.

Hatálybalépés napja: 2018. szeptember 1.

LOSSONCZY ANNA E.V.
Adatkezelő